logotyp

Čl. X

ZDROJE INFORMACÍ

Základním zdrojem informací pro všechny obyvatele jsou nástěnky v přízemí jednotlivých domů. Jejím prostřednictvím předává výbor Společenství nejdůležitější informace všem obyvatelům domu. Nástěnky neslouží pro reklamní účely firem, proto se na ně vztahuje „Nařízení 7/2012 Magistrátu města Mladá Boleslav, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.“
Dalším zdrojem informací je web společenství na adrese: www.svj974mb.cz Vlastníci v případě žádosti komunikují písemně a výbor odpovídá písemnou formou s řádným zdůvodněním případného zamítavého stanoviska
 
Čl. XI
Ostatní zařízení v domě

1. K hlavním uzávěrům vody, ÚT, kanalizačním čistícím vstupům a jiným podobným zařízením, pokud jsou v prostorách k společnému užívání, musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v uzamčených prostorách vlastníka jednotky, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl přístup v případě nutnosti i za nepřítomnosti vlastníka jednotky. Pokud dojde k plánovanému uzavření vody, ÚT apod., musí výbor, případně provádějící firma zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo všem vlastníkům jednotek včas oznámeno.

2. Výměnu domácích telefonů v bytu je možno provádět pouze se souhlasem výboru, protože může dojít k ovlivnění kvality u ostatních bytů.
 
Čl. XII
Osvětlení domu

1. Všechny vchody, schody a veřejně přístupné chodby se osvětlují tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, za tuto povinnost odpovídá výbor.

2. V případě dlouhodobé poruchy osvětlení nebo výpadku elektřiny výbor zajistí o nouzově osvětlení chodeb, schodů a vchodů do domu.

 
Čl. XIII
Praní prádla, vyvěšování, čištění a ukládání věcí

1. V době nočního klidu není dovoleno používat praček či sušiček, které by hlukem nad míru obtěžovaly ostatní vlastníky jednotek. Vlastník jednotky je povinen zabezpečit odtok z pračky tak, aby nedošlo k samovolnému uvolnění odtokové hadice. Poškození a závady, které by vznikly v bytě či okolních bytech a v prostorách následkem praní v pračkách, je povinen vlastník jednotky odstranit na vlastní náklady a to neprodleně po vzniku škody.

2. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat v oknech ani na lodžiích. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala po zdi budovy a nesmáčela nebo jinak neznečistila zdi a okna ostatních vlastníků jednotek a aby vyvěšené věci nestínily okna ostatních vlastníků jednotek. Není též možno klepat prach, cigaretový popel ani vyhazovat jiné předměty z oken či lodžií a tím obtěžovat ostatní vlastníky jednotek.
 
  
Čl. XIV
Domácí zvířata

1. Volné pobíhání zvířat po společných prostorách je zakázáno.

2. Pokud si vlastník jednotky pořídí psa nebo jiné zvíře, zajistí, aby toto zvíře neobtěžovalo hlukem nebo pachem ostatní vlastníky jednotek. Jestliže zvíře obtěžuje ostatní vlastníky jednotek hlukem (např. pes štěkáním) a to především v nočních hodinách, je vlastník jednotky povinen učinit taková opatření, aby zvíře dále neobtěžovalo ostatní vlastníky.
3. Chov zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výboru.
4. Znečistění, které zvířata způsobí ve společných prostorech a výtahu je povinen majitel ihned uklidit. Pokud tak neučiní, má výbor právo toto provést i prostřednictvím třetí osoby a náklady vyúčtovat majiteli zvířete k úhradě.

 
Čl. XV
Stavební práce a úpravy v bytech

1. Režim jakýchkoliv stavebních úprav se řídí příslušnými ustanoveními Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Tyto předpisy stanoví, které stavební úpravy a práce podléhají stavebnímu řízení (tj. stavebnímu povolení), u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu a u kterých se stavební řízení či ohlášení nevyžaduje.
2. Bez souhlasu výboru a případně bez projednání se stavebním úřadem není dovoleno provádět zejména takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn způsob užívání, velikost spoluvlastnických podílů, vzhled domu, ohrožena jeho statika, požární bezpečnost nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.) - jedná se zejména o zasklívání lodžií, vysekávání otvorů, zazdívání, prorážení nebo výměnu oken, přemisťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček, rekonstrukci bytového jádra, výměnu podlahových krytin s možnými dopady na zhoršení kročejové izolace apod.

3. Výbor může vyvinout činnost směřující k odstranění věci upravené bez zákonných povolení tak, aby byly uvedeny ve stanovené lhůtě do původního stavu. Vlastník jednotky odpovídá za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav. Zřizovat rozhlasové a televizní antény (včetně satelitních) na střechách nebo fasádě lze jen po projednání s výborem a to postupem s ním dohodnutým.

4. Stavebník se zavazuje, že při provádění stavebních prací splní tyto podmínky:
a) zajistí dodržování ustanovení o klidu v domě
b) při provádění prací, přepravě materiálu apod. nebudou poškozeny společné části a zařízení domu (výtah, schodiště, chodby, malby a nátěry). V případě škody, je nahradí vlastník jednotky, který tyto škody způsobil či za ně nese zodpovědnost;
c) bude zajištěn průběžný úklid společných prostor a výtahu a odvoz odpadu z této činnosti;
d) práce budou realizovány v co nejkratší době.
e) vlastník jednotky je povinen oznámit stavební práce vyvěšením informace v dostatečném předstihu informaci o provádění prací s uvedením doby provádění,

5. Výtahy lze použít pro účely stěhování, přepravy materiálu pouze při použití pomůcek zabezpečujících ochranu interiérů výtahů (přepravní vozík, gumová podlážka apod.) a dodržení výrobcem stanovených podmínek pro provoz výtahů, zvláště pak respektování max. zatížení kabiny, rovnoměrné rozmístění břemen a jejich upevnění proti posunutí.
 
 
Domů

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign