logotyp

Čl. XVI

Postup při porušení domovního řádu

1. Dohledem nad dodržováním domovního řádu je pověřen výbor. Pokud dojde k porušení povinností stanovených domovním řádem, výbor osobně nebo písemně upozorní na toto porušení osobu, která se závadného jednání dopustila, a jedná-li se o nájemce či podnájemce jednotky, pak i vlastníka pronajaté či podnajaté jednotky a vyzve tuto osobu (či osoby), případně i dotčeného vlastníka jednotky k odstranění závadného stavu.

2. Pokud nebude závadný stav odstraněn v přiměřené lhůtě určené výborem, výbor následně v přiměřené lhůtě rozhodne, zda bude splnění povinnosti odstranit závadný stav vymáháno soudní či jinou cestou. Výbor o tomto rozhodnutí vyrozumí vlastníka jednotky. Došlo-li k zvlášť závažnému porušení řádu či byl-li porušením způsoben zvlášť závažný následek, svolá výbor za účelem rozhodnutí o dalším postupu shromáždění. Zvlášť závažným následkem se rozumí zejména vzniklá škoda značné výše či stav nezanedbatelného ohrožení bezpečnosti či zdraví uživatelů budovy (například skladování nebezpečných hořlavin, výbušnin či obdobných látek).

3. Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených tímto řádem je povinna nahradit osoba, která se dopustila závadného jednání. Jde-li o nájemce, podnájemce, členy jejich společné domácnosti či návštěvy, ručí za splnění povinnosti uhradit náklady vzniklé v souvislosti s porušením domovního řádu vlastník jednotky, v jehož jednotce uvedené osoby přebývají, popřípadě během návštěvy přebývaly. Totéž platí i pro povinnost náhrady škody vzniklé na společných částech budovy či na ostatních jednotkách v budově a o úhradě nákladů vynaložených na svolání shromáždění, dle předchozího odstavce.

4. Porušování Domovního řádu může být též kvalifikováno dle zákona 200/1990 Sb. jako porušování občanského soužití a následně předáno do správního řízení Magistrátu města Mladá Boleslav nebo nahlášeno Městské policii v Mladé Boleslavi.

 
Čl. XVII
Obecná a závěrečná ustanovení
  1. Domovní řád může být na základě vzniklých potřeb měněn nebo doplňován. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý člen Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 972-976 Mladá Boleslav.
  2. Domovní řád vydává a změny v něm je oprávněn provádět výbor společenství, a tyto změny schvaluje shromáždění společenství. K přijetí usnesení shromáždění, kterým se mění domovní řád, se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů společenství.
  3. Schvalování navržených změn se provádí buď hlasováním na shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 972-976 Mladá Boleslav nebo per rollam.
  4. Tento Domovní řád byl schválen usnesením shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům U Stadionu č. p. 972-976 Mladá Boleslav dne 25.5.2015 a vstupuje v platnost dne 26.5.2015
Domů

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign