logotyp
Čl. VI
Udržovací povinnost výboru SVJ

1. Výbor je povinen zajišťovat na náklady společenství řádnou údržbu a opravy nemovitosti. Není povinen zajišťovat údržbu a opravy, za něž odpovídá vlastník jednotky.

2. Zjištěné závady a reklamace na společném jmění a společných prostorách uplatňují vlastníci písemně prostřednictvím určeného správce, pokud určený správce zjištěnou závadu či reklamaci nevyřídí, mohou vlastníci tyto závady a reklamace uplatnit u výboru,
3. Výbor zajistí evidenci telefonních či jiných kontaktů vlastníků jednotek pro případ nutnosti vniknutí do bytu (hlavně v případě havárie, požáru apod.), výbor má povinnost tyto kontakty stále aktualizovat. Výbor v případě výše uvedených situací využije tyto kontakty pro umožnění nenásilného otevření bytu a vniknutí do něj za účelem snížení škod na majetku nebo životech.

4. Výbor zajistí předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a revize.

5. Ve výjimečných situacích (havárie, ohrožení života, hygienické povinnosti, bezprostředně hrozící škoda na majetku) má výbor nebo správce domu právo zajistit zpřístupnění bytu a jiných uzamčených prostor i bez souhlasu vlastníka jednotky či uživatele (pokud není možné je kontaktovat a v krátké době byt zpřístupnit). O tomto zásahu se následně vyhotoví písemný protokol a vlastník jednotky bude o této skutečnosti bezodkladně vyrozuměn.
  
 
Čl. VII
Udržovací povinnosti vlastníka jednotky

1. Z obecně platných předpisů a ze stanov společenství vyplývá pro vlastníky jednotek povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav budovy. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel jednotky povinen umožnit přístup k vodovodní, plynové nebo elektrické instalaci, k topení a ke kanalizačnímu svodu. Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých jednotek.
 
2. Mezi základní preventivní opatření k předcházení poruch patří:
a) uvnitř jednotky:
I. nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů, než připouští norma a umožňuje technický stav elektroinstalace v jednotce a v domě;
II. používat plynové spotřebiče (sporák) pouze takové, které jsou v dobrém technickém stavu, se spolehlivými uzávěry, pravidelně kontrolovat těsnost spojů;
III. pravidelně, alespoň 1x ročně protáčet uzávěry radiátorů, ventilů teplé a studené vody a uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění;
IV. průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny).
b) ve společných prostorách domu:
I. dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně pouze osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah;
II. dodržovat pravidla protipožární ochrany;
III. dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách domu;
IV. udržovat všechny chodby, které slouží jako únikové cesty, tzn. všechny chodby v patrech s jednotkami a vstupní prostory na západní straně a v 0. patře na východní straně volné; v těchto prostorách platí absolutní zákaz ukládání jakýchkoli předmětů (např. nábytku či nákupních vozíků);
V. kontrolovat způsob větrání společných prostor domu a po vyvětrání zavírat okna;
VI. udržovat v domě pořádek a čistotu;
VII. sušárny prádla a další prostory určené ke zvláštním účelům používat jen na nezbytně nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům.

 
Domů

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign