logotyp

Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p 972 – 976 Mladá Boleslav (dále jen "společenství")

vydává v souladu se stanovami společenství, schválenými dne 25.5.2015.tento

 

DOMOVNÍ ŘÁD

ve znění schváleném dne 25.5.2015

Čl. I

Vymezení pojmů
1. Budovou se rozumí budova v ulici U Stadionu č. p. 972 – 976 v k. ú.Mladá Boleslav.
2. Společenstvím se rozumí společenství vlastníků jednotek, které vzniklo v souladu s ust. § 9 zákona
    č.72/1994 Sb.ve znění pozdějších předpisů v budově vymezené v odst. 1 tohoto článku.
3. Výborem se rozumí výbor společenství vlastníků jednotek vymezeného v předchozím odstavci.
    Výbor tvoří výkonný orgán tohoto společenství.
4. Shromážděním se rozumí shromáždění vlastníků jednotek citované v odst. 2 tohoto článku.
    Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství.
5. Pokud se dále hovoří o právech a povinnostech členů společenství, platí tato práva a povinnosti přiměřeně
    i pro osoby uvedené v čl. II odst. 1 tohoto řádu s výjimkou práv, která jsou typická pouze pro vlastníky
    jednotek (např. právo hlasovat, volit či být volen atd.).
 
Čl. II
Základní ustanovení

1. Domovní řád je závazný pro všechny vlastníky či spoluvlastníky jednotek v budově, dále pro všechny nájemce, podnájemce a návštěvníky budovy.

2. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby domy byly řádně užívány, udržovány na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domů, a snižovat náklady při jejich údržbě a opravách.

3. Domovní řád musí být vyvěšen na místě, které je volně přístupné všem uživatelům budovy.
    Za tuto povinnost odpovídá předseda výboru.
 
Čl. III
Společné části budovy
1. Společnými částmi se rozumí části budovy ve společném spoluvlastnictví určené pro společné užívání, a to zejména:
a) základové konstrukce včetně izolací, nosné svislé a vodorovné konstrukce, obvodové a mezibytové dělící zdivo, příčky ve společných částech domu, průčelí včetně fasády,
b) střecha, její konstrukční a izolační části včetně krytiny, její klempířské prvky, střešní vikýře pro větrání a přisvětlení schodiště, hromosvod, venkovní dešťové svody, společná televizní anténa (STA),
c) vnitřní schodiště včetně zábradlí a všech jeho prvků, chodby, vstupy do domu,
d) okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu, vyjma vstupních dveří do jednotek a jejich příslušenství.
e) sušárna, kočárkárna, úklidové místnosti,
f) konstrukční a izolační části lodžií, včetně zábradlí a všech jeho prvků,
g) rozvody dešťové a splaškové kanalizace (její ležatá část a stoupačka) včetně jejího odvětrání, teplé a studené vody, elektřiny, slaboproudých rozvodů (STA, rozvody telekomunikací, domovního telefonu, měření a regulace, atd.), včetně jejich rozvoden, rozvaděčů a prostor pro měření médií (rozvody elektřiny končí u bytového jističe před elektroměrem, vody u bytového vodoměru, STA u odbočky k jednotce, kanalizace u odbočky na stoupačce). Venkovní ležatou kanalizaci dešťové a splaškové vody, která končí v revizní šachtě před budovou,
h) vzduchotechnické rozvody větrání a odsávání včetně všech jejich prvků (vyjma ventilátorů v bytových jednotkách),
i) rozvody tepla včetně radiátorů a ventilů (domovní rozvod tepla začíná od výstupu z výměníkových stanic), 
j) výtahy včetně strojoven a výtahových šachet,
k) veškerá protipožární zabezpečení domu (požární vodovod, atd.).
 
2. Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich správě, opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.
 
Čl. IV
Práva a povinnosti vlastníka jednotky

1. Člen společenství má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti společenství,
b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,
c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li podmínky vymezené právními předpisy a stanovami,
d) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou budovy a záloh na úhradu služeb, které byly společenství poskytnuty, spoluužívat společné prostory budovy, které jsou společné všem vlastníkům jednotek v budově.
 
2. Člen společenství má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy, domovní řád a plnit usnesení orgánů společenství,
b) užívat společné části budovy ohleduplně a co nejvíce šetřit společný majetek,
c) oznámit bez zbytečného odkladu správci budovy jakékoliv vady či poškození vzniklé na společných částech budovy,
d) oznámit výboru zahájení a ukončení všech činností, při kterých hrozí zvýšené riziko vzniku škody na společných částech domu nebo jednotce jiného vlastníka. Zejména jde o stavební práce, které hodlá vlastník ve své jednotce provádět, stěhování, atd.,
e) umožnit po předchozím vyzvání osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku přístup do jednotky,
f) hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a pozemku, včetně stanovených příspěvků na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, na pojištění domu a nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně dle dohody a hradit další příspěvky, pokud jsou z rozhodnutí shromáždění vybírány,
g) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování, a to od data, ke kterému převzali přejímacím protokolem byt nebo nebytový prostor, nebo od data, ke kterému nabyla účinnosti kupní smlouva k předmětnému bytu nebo nebytovému prostoru, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve,
h) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil vlastník jednotky nebo ti, kdo s ním jednotku užívají, nebo nájemníci či podnájemníci a příslušníci jejich domácností,
i) oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi převod vlastnictví jednotky  (povinnost převádějícího člena) a nabytí vlastnictví jednotky (povinnost nabývajícího člena),
j) oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
k) udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, které by mohly ohrozit průchodnost únikových cest, případně by mohly způsobit ve společných prostorách vznik škody nebo by mohly obtěžovat ostatní vlastníky jednotek,
l) neskladovat či neodkládat ve společných prostorách žádné předměty a věci,
m) neskladovat v budově nebezpečné předměty či látky, o nichž lze předpokládat, že mohou budovu poškodit (např. benzín, výbušniny, kyseliny či hydroxidy apod.),
n) užívat jednotku i společné části budovy v souladu s právními předpisy, Stanovami a tímto Domovním řádem,
o) nezatěžovat nadměrným hlukem ostatní spoluvlastníky a od 22. hod až do 7 hodiny ranní zachovávat v domě klid,
p) zeleň a květiny pěstované na oknech či lodžiích upevnit a zabezpečit tak, aby jejich náhodným pádem nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví,
q) na viditelných místech z vnějšího pohledu na dům kromě květin a zeleně dle předchozího odstavce neupevňovat a neumisťovat nic, co by narušovalo vnější vzhled domu nebo narušovalo vnější obvodový plášť budovy (fasádu),
r) užívat byt a další součásti budovy řádně podle jejich určení, a pečovat o to, aby na majetku v podílovém spoluvlastnictví nevznikla škoda.
 
3. Vlastník je v případě porušení tohoto domovního řádu povinen na své náklady odstranit závadný stav, který způsobil sám nebo osoba, jíž umožnil do budovy vstup, případně strpět odstranění závadného stavu výborem, avšak na své náklady.
 
Čl. V
Klid v domě

1. Vlastník jednotky je povinen učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sám ani osoby, které s ním nebo v jeho bytě bydlí, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem, zejména dodržovali dobu nočního a pracovního klidu.

2. Doba nočního klidu je stanovena v době od 22:00 hod. večer do 7:00 hodin ráno.

3. V době nočního klidu není povoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk.

4. Každý vlastník jednotky je povinen ztlumit rozhlasové a televizní přijímače a jiná hudební a zvuková zařízení a to zejména v době nočního klidu, aby zvuk nepronikal do okolí a neobtěžoval ostatní vlastníky jednotek.

5. Doba pracovního klidu, tj. doba kdy není povoleno vrtat, sekat a tlouct do zdí či vykonávat jiné hlučné stavební úpravy a pracovní činnosti v bytech či společných prostorách domů je stanovena:
    - ve všedních dnech od 18:00 hodin večer do 8:00 hodiny ráno
    - v sobotu, v neděli a o svátcích od 17:00 hodin večer do 9:00 hodin ráno
 
Čl. VI
Udržovací povinnost výboru SVJ

1. Výbor je povinen zajišťovat na náklady společenství řádnou údržbu a opravy nemovitosti. Není povinen zajišťovat údržbu a opravy, za něž odpovídá vlastník jednotky.

2. Zjištěné závady a reklamace na společném jmění a společných prostorách uplatňují vlastníci písemně prostřednictvím určeného správce, pokud určený správce zjištěnou závadu či reklamaci nevyřídí, mohou vlastníci tyto závady a reklamace uplatnit u výboru,
3. Výbor zajistí evidenci telefonních či jiných kontaktů vlastníků jednotek pro případ nutnosti vniknutí do bytu (hlavně v případě havárie, požáru apod.), výbor má povinnost tyto kontakty stále aktualizovat. Výbor v případě výše uvedených situací využije tyto kontakty pro umožnění nenásilného otevření bytu a vniknutí do něj za účelem snížení škod na majetku nebo životech.

4. Výbor zajistí předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a revize.

5. Ve výjimečných situacích (havárie, ohrožení života, hygienické povinnosti, bezprostředně hrozící škoda na majetku) má výbor nebo správce domu právo zajistit zpřístupnění bytu a jiných uzamčených prostor i bez souhlasu vlastníka jednotky či uživatele (pokud není možné je kontaktovat a v krátké době byt zpřístupnit). O tomto zásahu se následně vyhotoví písemný protokol a vlastník jednotky bude o této skutečnosti bezodkladně vyrozuměn.
  
 
Čl. VII
Udržovací povinnosti vlastníka jednotky

1. Z obecně platných předpisů a ze stanov společenství vyplývá pro vlastníky jednotek povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav budovy. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel jednotky povinen umožnit přístup k vodovodní, plynové nebo elektrické instalaci, k topení a ke kanalizačnímu svodu. Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých jednotek.
 
2. Mezi základní preventivní opatření k předcházení poruch patří:
a) uvnitř jednotky:
I. nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů, než připouští norma a umožňuje technický stav elektroinstalace v jednotce a v domě;
II. používat plynové spotřebiče (sporák) pouze takové, které jsou v dobrém technickém stavu, se spolehlivými uzávěry, pravidelně kontrolovat těsnost spojů;
III. pravidelně, alespoň 1x ročně protáčet uzávěry radiátorů, ventilů teplé a studené vody a uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění;
IV. průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny).
b) ve společných prostorách domu:
I. dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně pouze osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah;
II. dodržovat pravidla protipožární ochrany;
III. dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách domu;
IV. udržovat všechny chodby, které slouží jako únikové cesty, tzn. všechny chodby v patrech s jednotkami a vstupní prostory na západní straně a v 0. patře na východní straně volné; v těchto prostorách platí absolutní zákaz ukládání jakýchkoli předmětů (např. nábytku či nákupních vozíků);
V. kontrolovat způsob větrání společných prostor domu a po vyvětrání zavírat okna;
VI. udržovat v domě pořádek a čistotu;
VII. sušárny prádla a další prostory určené ke zvláštním účelům používat jen na nezbytně nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům.

Čl. VIII
Užívání prostor k společnému užívání

1. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory jsou v rámci objektu volně přístupné.

2. Umisťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu v prostorách k společnému užívání včetně sklepních chodeb zásadně není dovoleno.

3. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích, schodiště a požární průchody musí být stále volně průchodné.

4. Způsobí-li vlastník jednotky mimořádné znečištění společných prostor nebo prostoru okolo kontejnerů společenství, je povinen neprodleně znečištění odstranit, jinak bude odstraněno na jeho náklad.

5. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Předměty, které nesmějí být do nádob ukládány, určuje příslušný předpis.

6. Vstup na střechu domu, do strojovny výtahu a do technických místností je dovolen pouze oprávněným osobám, výboru a pověřenému správci.

7. Ve všech společných prostorách domu není dovoleno:
a) kouřit a užívat otevřeného ohně (ani z otevřených oken), konzumovat alkohol, užívat omamné látky,
b) uskladňovat předměty, potraviny, odkládat nábytek, odpadky, staré televizory, pračky a jiná bytová zařízení,
c) chovat se hlučně a znečišťovat tyto prostory, využívat tyto prostory k provádění domácích prací a jiným pracovním činnostem. 
 
8. Okna od společných prostor je zakázáno nechávat otevřená déle než po nutnou dobu k odvětrání těchto prostor, aby nedocházelo k znečišťování těchto prostor nebo k zatečení vody a k prochládání v topném období.

9. Preventivní opatření k předcházení poruchám ve společných prostorách:
a) dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah, neotevírat jeho dveře před úplným zastavením,
b) dodržovat pravidla protipožární ochrany,
c) kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání zavírat chodbová okna,
d) udržovat pořádek a čistotu,
e) sušárny prádla a event. další prostory určené ke zvláštním účelům používat vždy na nezbytně nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům,
f) jsou-li ve sklepních kójích ukládány potraviny, zajistí vlastník jednotky jejich uložení na takovém místě a v takovém stavu, aby nedošlo k rozšiřování hlodavců, hmyzu či jiných škůdců.

10. Vlastník každého bytu má právo na jeden klíč od společných uzamykatelných prostor (kočárkárna) s výjimkou prostor, do nichž je vstup povolen pouze členům výboru nebo jiným osobám se souhlasem výboru společenství (předávací stanice tepla, výtahové šachty a strojovny, střecha). Klíče od společných prostor (prádelna, sušárna, atd.) jsou uloženy u správců jednotlivých vchodů, kteří je zapůjčují      vlastníkům dle potřeby na nezbytně dlouhou dobu. Společné prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí. O případné změně jejich užívání rozhodují vlastníci.

11. Při prodeji jednotky je nabyvatel povinen vyžádat si od původního vlastníka všechny klíče od společných  uzamykatelných prostor.Pokud tak neučiní, bude po něm v případě výměny vložek zámků (z bezpečnostních důvodů) požadováno uhrazení nákladů s tím spojených (nová vložka a klíče pro ostatní vlastníky vchodu). Nebude-li výměna uskutečněna, vlastník hradí pouze náklady na zhotovení kopie.

12. Rezervní klíče od všech společných prostor budovy jsou uloženy u členů výboru.

Čl. IX
Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:
a) Domovní vchodové dveře (východní i západní) se důsledně zavírají a na noc zamykají. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám. Jiným osobám, které se nemohou přesně legitimovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele jednotky, nelze vstup do domu umožnit. Objednané návštěvy opravářů jsou buď očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem/čipem, který jim zapůjčí výbor nebo uživatel jednotky, pokud je objednavatelem.
b) Každý uživatel jednotky je povinen dodržovat obvyklá pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany, zejména při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči.
c) Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umísťovat na chodby, schodiště a do společných prostor a prostorů garáží jakékoliv předměty kromě rohožek a menších okrasných květin. Květiny je povoleno umisťovat pouze se souhlasem bezprostředních sousedů v daném vchodu a patře.
d) Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.
e) Výtah smí ovládat pouze osoba starší 10 let, s ohledem na jeho vyznačenou nosnost a vyvěšená pravidla provozu, umístěná na dveřích a v kabině výtahu. Děti do 10 let věku nesmějí používat výtah samostatně, ale jen v doprovodu osoby starší 10 let.

2. Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtahy a pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám, což neplatí v případě havárie či hrozícího rizika, kdy je každý povinen jednat tak, aby zabránil hrozícím škodám.

3. Vstup na střechu domu, do předávací stanice tepla a do strojoven výtahů je dovolen pouze oprávněným osobám.

4. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.

5. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě varovat ostatní osoby v domě (voláním „HOŘÍ“), pokud je to možné, bezpečně opustit dům (pomoci osobám se sníženou pohyblivostí) a neprodleně přivolat hasiče (tel. číslo 150). Jestliže je to v silách osoby, která požár zjistila, je třeba okamžitě zahájit hašení požáru.

6. Při zjištění úniku plynu je nutno:
a) ihned zhasnout všechny plameny (vypnout sporák, zhasnout svíčky, cigaretu apod.);
b) otevřít všechna okna a dveře a důkladně vyvětrat;
c) uzavřít všechny uzávěry plynu (sporák nebo hlavní uzávěr plynu v bytové jednotce nebo na stoupačce; hlavní uzávěr plynu pro jednotlivé vchody je vždy ve sklepní části na severní straně
d) nepoužívat otevřený oheň (zápalky, zapalovač, svíčky);
e) nekouřit;
f) nepoužívat elektrické spotřebiče a nijak s nimi nemanipulovat;
g) nepoužívat elektrické zvonky u dveří a netelefonovat;
h) varovat ostatní osoby v domě, opustit dům, pomoci osobám se sníženou pohyblivostí;
i) informovat pohotovostní službu dodavatele plynu (tel. číslo 1239) – telefonujte mimo dům nebo mimo místo, kde plyn uniká).

7. Na chodbách, schodištích nebo ve společných prostorech nesmějí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní odpad, boty, koberce apod., kromě míst k tomu určených. Jestliže budou výše uvedené věci skladovány na výše uvedených místech, bude viník upozorněn, aby je odstranil do 24 hodin. Po uplynutí této lhůty budou tyto předměty odstraněny na náklady viníka. Pokud viník nebude zjištěn, budou tyto předměty odstraněny na náklady společenství.

8. Kontejnery na odpadky jsou umístěny před příslušnými vchody. Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plasty) jsou barevně označeny. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad vedle kontejnerů. Jedinou přípustnou výjimkou jsou vánoční stromky, které lze odkládat vedle kontejnerů. Velkoobjemový odpad a stavební suť je zakázáno odkládat do kontejnerů, tento odpad je třeba odvézt do sběrného dvora. Dále je zakázáno odkládat vedle kontejnerů nepotřebné věci všeho druhu.

9. Přístupové cesty před domy na východní a západní straně budovy jsou určeny pouze k pěšímu provozu (tzn. ke vstupu do budovy a k odchodu z ní). Zatravněné plochy kolem budovy mají okrasný účel. Uživatelé jednotek nesmí znečišťovat tyto prostory žádnými druhy odpadků (papír, prázdné lahve atd.) ani na nich cokoli zanechávat (např. nábytek, nákupní vozíky apod.). Při pobytu na těchto plochách, které jsou ve spoluvlastnictví členů společenství, jsou všichni uživatelé jednotek povinni chovat se tak, aby hlukem nerušili ostatní uživatele.

10. Žádné věci, zvláště hořící předměty jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky nebo předměty zábavné pyrotechniky nesmějí být vyhazovány z oken, dveří, balkonů nebo ostatních částí objektu včetně společných prostor.

11. Chov a držení psů v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům a předpisům a vyhláškám Magistrátu města Mladá Boleslav, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit. Majitel je povinen odstranit znečištění, které jeho pes způsobí ve společných prostorách domu nebo na pozemku kolem budovy, který je ve spoluvlastnictví členů společenství. 

12. Chov živočichů, které mohou ohrozit zdraví nebo život ostatních osob v domě (živočichů jedovatých nebo jinak nebezpečných) je v budově zakázán, neboť nelze vyloučit případný únik těchto živočichů mimo jednotku chovatele (např. šachtami, které procházejí všemi jednotkami).

13. Uživatel jednotky je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v jeho jednotce a rozšiřování hmyzu v domě. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit členu výboru k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé jednotek, kterých se případný dezinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do jednotky. V opačném případě, bude-li nutný opakovaný zásah z důvodu nezpřístupnění některé jednotky, budou náklady na marný zásah přeúčtovány tomuto vlastníkovi jednotky.

14. Ve všech společných prostorách domů je zakázáno kouřit.

  
Čl. X
ZDROJE INFORMACÍ

Základním zdrojem informací pro všechny obyvatele jsou nástěnky v přízemí jednotlivých domů. Jejím prostřednictvím předává výbor Společenství nejdůležitější informace všem obyvatelům domu. Nástěnky neslouží pro reklamní účely firem, proto se na ně vztahuje „Nařízení 7/2012 Magistrátu města Mladá Boleslav, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.“
Dalším zdrojem informací je web společenství na adrese: www.svj974mb.cz Vlastníci v případě žádosti komunikují písemně a výbor odpovídá písemnou formou s řádným zdůvodněním případného zamítavého stanoviska
 
Čl. XI
Ostatní zařízení v domě

1. K hlavním uzávěrům vody, ÚT, kanalizačním čistícím vstupům a jiným podobným zařízením, pokud jsou v prostorách k společnému užívání, musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v uzamčených prostorách vlastníka jednotky, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl přístup v případě nutnosti i za nepřítomnosti vlastníka jednotky. Pokud dojde k plánovanému uzavření vody, ÚT apod., musí výbor, případně provádějící firma zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo všem vlastníkům jednotek včas oznámeno.

2. Výměnu domácích telefonů v bytu je možno provádět pouze se souhlasem výboru, protože může dojít k ovlivnění kvality u ostatních bytů.
 
Čl. XII
Osvětlení domu

1. Všechny vchody, schody a veřejně přístupné chodby se osvětlují tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, za tuto povinnost odpovídá výbor.

2. V případě dlouhodobé poruchy osvětlení nebo výpadku elektřiny výbor zajistí o nouzově osvětlení chodeb, schodů a vchodů do domu.

 
Čl. XIII
Praní prádla, vyvěšování, čištění a ukládání věcí

1. V době nočního klidu není dovoleno používat praček či sušiček, které by hlukem nad míru obtěžovaly ostatní vlastníky jednotek. Vlastník jednotky je povinen zabezpečit odtok z pračky tak, aby nedošlo k samovolnému uvolnění odtokové hadice. Poškození a závady, které by vznikly v bytě či okolních bytech a v prostorách následkem praní v pračkách, je povinen vlastník jednotky odstranit na vlastní náklady a to neprodleně po vzniku škody.

2. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat v oknech ani na lodžiích. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala po zdi budovy a nesmáčela nebo jinak neznečistila zdi a okna ostatních vlastníků jednotek a aby vyvěšené věci nestínily okna ostatních vlastníků jednotek. Není též možno klepat prach, cigaretový popel ani vyhazovat jiné předměty z oken či lodžií a tím obtěžovat ostatní vlastníky jednotek.
 
  
Čl. XIV
Domácí zvířata

1. Volné pobíhání zvířat po společných prostorách je zakázáno.

2. Pokud si vlastník jednotky pořídí psa nebo jiné zvíře, zajistí, aby toto zvíře neobtěžovalo hlukem nebo pachem ostatní vlastníky jednotek. Jestliže zvíře obtěžuje ostatní vlastníky jednotek hlukem (např. pes štěkáním) a to především v nočních hodinách, je vlastník jednotky povinen učinit taková opatření, aby zvíře dále neobtěžovalo ostatní vlastníky.
3. Chov zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výboru.
4. Znečistění, které zvířata způsobí ve společných prostorech a výtahu je povinen majitel ihned uklidit. Pokud tak neučiní, má výbor právo toto provést i prostřednictvím třetí osoby a náklady vyúčtovat majiteli zvířete k úhradě.

 
Čl. XV
Stavební práce a úpravy v bytech

1. Režim jakýchkoliv stavebních úprav se řídí příslušnými ustanoveními Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Tyto předpisy stanoví, které stavební úpravy a práce podléhají stavebnímu řízení (tj. stavebnímu povolení), u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu a u kterých se stavební řízení či ohlášení nevyžaduje.
2. Bez souhlasu výboru a případně bez projednání se stavebním úřadem není dovoleno provádět zejména takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn způsob užívání, velikost spoluvlastnických podílů, vzhled domu, ohrožena jeho statika, požární bezpečnost nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.) - jedná se zejména o zasklívání lodžií, vysekávání otvorů, zazdívání, prorážení nebo výměnu oken, přemisťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček, rekonstrukci bytového jádra, výměnu podlahových krytin s možnými dopady na zhoršení kročejové izolace apod.

3. Výbor může vyvinout činnost směřující k odstranění věci upravené bez zákonných povolení tak, aby byly uvedeny ve stanovené lhůtě do původního stavu. Vlastník jednotky odpovídá za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav. Zřizovat rozhlasové a televizní antény (včetně satelitních) na střechách nebo fasádě lze jen po projednání s výborem a to postupem s ním dohodnutým.

4. Stavebník se zavazuje, že při provádění stavebních prací splní tyto podmínky:
a) zajistí dodržování ustanovení o klidu v domě
b) při provádění prací, přepravě materiálu apod. nebudou poškozeny společné části a zařízení domu (výtah, schodiště, chodby, malby a nátěry). V případě škody, je nahradí vlastník jednotky, který tyto škody způsobil či za ně nese zodpovědnost;
c) bude zajištěn průběžný úklid společných prostor a výtahu a odvoz odpadu z této činnosti;
d) práce budou realizovány v co nejkratší době.
e) vlastník jednotky je povinen oznámit stavební práce vyvěšením informace v dostatečném předstihu informaci o provádění prací s uvedením doby provádění,

5. Výtahy lze použít pro účely stěhování, přepravy materiálu pouze při použití pomůcek zabezpečujících ochranu interiérů výtahů (přepravní vozík, gumová podlážka apod.) a dodržení výrobcem stanovených podmínek pro provoz výtahů, zvláště pak respektování max. zatížení kabiny, rovnoměrné rozmístění břemen a jejich upevnění proti posunutí.
 
  
Čl. XVI
Postup při porušení domovního řádu

1. Dohledem nad dodržováním domovního řádu je pověřen výbor. Pokud dojde k porušení povinností stanovených domovním řádem, výbor osobně nebo písemně upozorní na toto porušení osobu, která se závadného jednání dopustila, a jedná-li se o nájemce či podnájemce jednotky, pak i vlastníka pronajaté či podnajaté jednotky a vyzve tuto osobu (či osoby), případně i dotčeného vlastníka jednotky k odstranění závadného stavu.

2. Pokud nebude závadný stav odstraněn v přiměřené lhůtě určené výborem, výbor následně v přiměřené lhůtě rozhodne, zda bude splnění povinnosti odstranit závadný stav vymáháno soudní či jinou cestou. Výbor o tomto rozhodnutí vyrozumí vlastníka jednotky. Došlo-li k zvlášť závažnému porušení řádu či byl-li porušením způsoben zvlášť závažný následek, svolá výbor za účelem rozhodnutí o dalším postupu shromáždění. Zvlášť závažným následkem se rozumí zejména vzniklá škoda značné výše či stav nezanedbatelného ohrožení bezpečnosti či zdraví uživatelů budovy (například skladování nebezpečných hořlavin, výbušnin či obdobných látek).

3. Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených tímto řádem je povinna nahradit osoba, která se dopustila závadného jednání. Jde-li o nájemce, podnájemce, členy jejich společné domácnosti či návštěvy, ručí za splnění povinnosti uhradit náklady vzniklé v souvislosti s porušením domovního řádu vlastník jednotky, v jehož jednotce uvedené osoby přebývají, popřípadě během návštěvy přebývaly. Totéž platí i pro povinnost náhrady škody vzniklé na společných částech budovy či na ostatních jednotkách v budově a o úhradě nákladů vynaložených na svolání shromáždění, dle předchozího odstavce.

4. Porušování Domovního řádu může být též kvalifikováno dle zákona 200/1990 Sb. jako porušování občanského soužití a následně předáno do správního řízení Magistrátu města Mladá Boleslav nebo nahlášeno Městské policii v Mladé Boleslavi.

 
Čl. XVII
Obecná a závěrečná ustanovení
  1. Domovní řád může být na základě vzniklých potřeb měněn nebo doplňován. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý člen Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 972-976 Mladá Boleslav.
  2. Domovní řád vydává a změny v něm je oprávněn provádět výbor společenství, a tyto změny schvaluje shromáždění společenství. K přijetí usnesení shromáždění, kterým se mění domovní řád, se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů společenství.
  3. Schvalování navržených změn se provádí buď hlasováním na shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 972-976 Mladá Boleslav nebo per rollam.
  4. Tento Domovní řád byl schválen usnesením shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům U Stadionu č. p. 972-976 Mladá Boleslav dne 25.5.2015 a vstupuje v platnost dne 26.5.2015
Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign