logotyp
 
Část IV.
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství,
příspěvky na správu domu a pozemku, úhrady nákladů na služby
 
Čl. 7
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství
 
1) Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce měsíce června kalendářního roku, na který se rozpočet schvaluje. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství. Rozpočet platí až do jeho další změny.
 
2) Rozpočet zahrnuje dvě části:
a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a technické zhodnocení společných částí domu s těmito údaji:
-      zůstatek k 1. lednu,
-      tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku,
-      čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu,
-      zůstatek k 31.12.;
b)    náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména:
-      pojištění domu a pozemku,
-      odměny členů orgánů společenství včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění,
-      odměna osoby zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví společenství,
-      chod kanceláře společenství, včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb,
-      rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií,
-      bankovní poplatky,
-      členské příspěvky zájmovému sdružení společenství vlastníků jednotek a výnosy, zejména:
-      příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku vyjma části příspěvků určených do dlouhodobé zálohy podle písm. a),
-      úroky z vkladů na bankovních účtech společenství a jiné finanční výnosy.
 
 
Čl. 8
Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby
 
1) Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky formou měsíčních záloh, a to
a) stejnou částkou za jednotku - na náklady vlastní správní činnosti společenství (§ 1180 odst. 2 občanského zákoníku),
b) ve výši odpovídající podílu podlahové plochy jednotky na celkové podlahové ploše všech jednotek v domě – na ostatní náklady; plocha společné části sloužící k výlučnému užívání jen některému vlastníku jednotky se započítá takto:
- balkón ve společných prostorách 5,- Kč (pět korun českých)/ m2,
- ostatní společné prostory 5,- Kč (pět korun českých)/m2 nedohodnou-li se všichni vlastníci na jiném podílu na úhradě nákladů na správu domu a pozemku.
  
2) Za účelem financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se z celkového příspěvku na správu domu a pozemku vytváří účetně oddělený dlouhodobý finanční zdroj – dlouhodobá záloha. Pravidla pro jeho tvorbu a použití schvaluje shromáždění vlastníků. Výši měsíčního příspěvku do dlouhodobé zálohy stanoví statutární orgán na základě plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí.             
 
3) Zálohový příspěvek na správu domu a pozemku, vyjma dlouhodobé zálohy, se s každým členem vyúčtuje nejpozději do 4 (čtyř) měsíců po skončení kalendářního roku a rozdíl z vyúčtování se vypořádá nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od doručení vyúčtování, nerozhodne-li shromáždění vlastníků jinak. Dlouhodobá záloha se s každým členem vyúčtuje v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na modernizace a rekonstrukce společných částí, a to do 4 (čtyř) měsíců po skončení kalendářního roku; nevyčerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího roku.
 
4) Pokud není pro daný kalendářní rok společenstvím vlastníků rozhodnuto jinak, platí výše příspěvku na správu domu a pozemku platná v období předcházejícího kalendářního roku.
 
5) Společenství vlastníků zajišťuje tyto služby: dodávku tepla a teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu a další služby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění vlastníků.
 
6) Na náklady na služby jsou členové společenství povinni platit měsíčně zálohy splatné společně s příspěvkem na správu domu a pozemku vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Zálohy se stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období,
kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok.
 
7) Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují takto:
a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech, rozdíl naměřených hodnot na podružných vodoměrech s patním vodoměrem dle počtu osob užívajících jednotku během zúčtovacího období v daném vchodu,
b) příjem rozhlasového a televizního signálu (spotřeba anténního zařízení = 3,5 kW/byt),
c) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob užívajících jednotku během zúčtovacího období v daném vchodu,
d) dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníků jednotek o jiném postupu, nerozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a) až c) shromáždění vlastníků jinak.
  
8) Vyúčtování záloh na služby je společenství vlastníků povinno provést nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování se doručí členům společenství na oznámenou doručovací adresu a zároveň se uveřejní informace o provedeném vyúčtování na vývěsce v domě.
Od doručení vyúčtování běží členům společenství lhůta 30 (třicet) kalendářních dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této reklamační lhůty již reklamovat vyúčtování nelze. Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 (třicet) dnů od doručení námitky. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 4 (čtyř) měsíců ode dne doručení vyúčtování členovi společenství.  
 
9) Při porušení čl.4 odst.2 i) nesprávným nebo nedostatečným informováním výboru společenství o počtu osob a délce jejich pobytu v jednotce, bude vyúčtování provedeno odhadem bez možnosti případné reklamace.
 
10) Na nákladech za služby se podílí každá osoba žijící v domě během roku, přesáhne-li délka pobytu 1 (jeden) měsíc v součtu za zúčtovací období.
 
11) Stanoví-li zvláštní zákon pro dluhy z titulu úhrad za služby poplatek z prodlení, je člen společenství, který dluží platbu příspěvku na správu domu a pozemku, povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši odpovídající tomuto poplatku z prodlení.
 
12) Statutární orgán je povinen po zjištění vzniku dluhu upozornit písemně člena společenství na dluh a vyzvat jej k úhradě. Nedojde-li k úhradě ani v průběhu měsíce následujícího po upozornění statutárním orgánem, je oprávněn statutární orgán podat žalobu na zaplacení dlužné částky proti členu společenství, když veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně nákladů na soudní poplatek a náklady právního zastoupení je povinen hradit dlužící člen společenství.
 
 
 
Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign