logotyp
Čl. IV
Práva a povinnosti vlastníka jednotky

1. Člen společenství má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti společenství,
b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,
c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li podmínky vymezené právními předpisy a stanovami,
d) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou budovy a záloh na úhradu služeb, které byly společenství poskytnuty, spoluužívat společné prostory budovy, které jsou společné všem vlastníkům jednotek v budově.
 
2. Člen společenství má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy, domovní řád a plnit usnesení orgánů společenství,
b) užívat společné části budovy ohleduplně a co nejvíce šetřit společný majetek,
c) oznámit bez zbytečného odkladu správci budovy jakékoliv vady či poškození vzniklé na společných částech budovy,
d) oznámit výboru zahájení a ukončení všech činností, při kterých hrozí zvýšené riziko vzniku škody na společných částech domu nebo jednotce jiného vlastníka. Zejména jde o stavební práce, které hodlá vlastník ve své jednotce provádět, stěhování, atd.,
e) umožnit po předchozím vyzvání osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku přístup do jednotky,
f) hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a pozemku, včetně stanovených příspěvků na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, na pojištění domu a nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně dle dohody a hradit další příspěvky, pokud jsou z rozhodnutí shromáždění vybírány,
g) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování, a to od data, ke kterému převzali přejímacím protokolem byt nebo nebytový prostor, nebo od data, ke kterému nabyla účinnosti kupní smlouva k předmětnému bytu nebo nebytovému prostoru, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve,
h) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil vlastník jednotky nebo ti, kdo s ním jednotku užívají, nebo nájemníci či podnájemníci a příslušníci jejich domácností,
i) oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi převod vlastnictví jednotky  (povinnost převádějícího člena) a nabytí vlastnictví jednotky (povinnost nabývajícího člena),
j) oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
k) udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, které by mohly ohrozit průchodnost únikových cest, případně by mohly způsobit ve společných prostorách vznik škody nebo by mohly obtěžovat ostatní vlastníky jednotek,
l) neskladovat či neodkládat ve společných prostorách žádné předměty a věci,
m) neskladovat v budově nebezpečné předměty či látky, o nichž lze předpokládat, že mohou budovu poškodit (např. benzín, výbušniny, kyseliny či hydroxidy apod.),
n) užívat jednotku i společné části budovy v souladu s právními předpisy, Stanovami a tímto Domovním řádem,
o) nezatěžovat nadměrným hlukem ostatní spoluvlastníky a od 22. hod až do 7 hodiny ranní zachovávat v domě klid,
p) zeleň a květiny pěstované na oknech či lodžiích upevnit a zabezpečit tak, aby jejich náhodným pádem nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví,
q) na viditelných místech z vnějšího pohledu na dům kromě květin a zeleně dle předchozího odstavce neupevňovat a neumisťovat nic, co by narušovalo vnější vzhled domu nebo narušovalo vnější obvodový plášť budovy (fasádu),
r) užívat byt a další součásti budovy řádně podle jejich určení, a pečovat o to, aby na majetku v podílovém spoluvlastnictví nevznikla škoda.
 
3. Vlastník je v případě porušení tohoto domovního řádu povinen na své náklady odstranit závadný stav, který způsobil sám nebo osoba, jíž umožnil do budovy vstup, případně strpět odstranění závadného stavu výborem, avšak na své náklady.
 
Čl. V
Klid v domě

1. Vlastník jednotky je povinen učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sám ani osoby, které s ním nebo v jeho bytě bydlí, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem, zejména dodržovali dobu nočního a pracovního klidu.

2. Doba nočního klidu je stanovena v době od 22:00 hod. večer do 7:00 hodin ráno.

3. V době nočního klidu není povoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk.

4. Každý vlastník jednotky je povinen ztlumit rozhlasové a televizní přijímače a jiná hudební a zvuková zařízení a to zejména v době nočního klidu, aby zvuk nepronikal do okolí a neobtěžoval ostatní vlastníky jednotek.

5. Doba pracovního klidu, tj. doba kdy není povoleno vrtat, sekat a tlouct do zdí či vykonávat jiné hlučné stavební úpravy a pracovní činnosti v bytech či společných prostorách domů je stanovena:
    - ve všedních dnech od 18:00 hodin večer do 8:00 hodiny ráno
    - v sobotu, v neděli a o svátcích od 17:00 hodin večer do 9:00 hodin ráno
 
 
Domů

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign