logotyp

Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p 972 – 976 Mladá Boleslav (dále jen "společenství")

vydává v souladu se stanovami společenství, schválenými dne 25.5.2015.tento

 

DOMOVNÍ ŘÁD

ve znění schváleném dne 25.5.2015

Čl. I
Vymezení pojmů

1. Budovou se rozumí budova v ulici U Stadionu č. p. 972 – 976 v k. ú.Mladá Boleslav.
2. Společenstvím se rozumí společenství vlastníků jednotek, které vzniklo v souladu s ust. § 9 zákona
    č.72/1994 Sb.ve znění pozdějších předpisů v budově vymezené v odst. 1 tohoto článku.
3. Výborem se rozumí výbor společenství vlastníků jednotek vymezeného v předchozím odstavci.
    Výbor tvoří výkonný orgán tohoto společenství.
4. Shromážděním se rozumí shromáždění vlastníků jednotek citované v odst. 2 tohoto článku.
    Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství.
5. Pokud se dále hovoří o právech a povinnostech členů společenství, platí tato práva a povinnosti přiměřeně
    i pro osoby uvedené v čl. II odst. 1 tohoto řádu s výjimkou práv, která jsou typická pouze pro vlastníky
    jednotek (např. právo hlasovat, volit či být volen atd.).
 
Čl. II
Základní ustanovení

1. Domovní řád je závazný pro všechny vlastníky či spoluvlastníky jednotek v budově, dále pro všechny nájemce, podnájemce a návštěvníky budovy.

2. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby domy byly řádně užívány, udržovány na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domů, a snižovat náklady při jejich údržbě a opravách.

3. Domovní řád musí být vyvěšen na místě, které je volně přístupné všem uživatelům budovy.
    Za tuto povinnost odpovídá předseda výboru.
 
Čl. III
Společné části budovy

1. Společnými částmi se rozumí části budovy ve společném spoluvlastnictví určené pro společné užívání, a to zejména:
a) základové konstrukce včetně izolací, nosné svislé a vodorovné konstrukce, obvodové a mezibytové dělící zdivo, příčky ve společných částech domu, průčelí včetně fasády,
b) střecha, její konstrukční a izolační části včetně krytiny, její klempířské prvky, střešní vikýře pro větrání a přisvětlení schodiště, hromosvod, venkovní dešťové svody, společná televizní anténa (STA),
c) vnitřní schodiště včetně zábradlí a všech jeho prvků, chodby, vstupy do domu,
d) okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu, vyjma vstupních dveří do jednotek a jejich příslušenství.
e) sušárna, kočárkárna, úklidové místnosti,
f) konstrukční a izolační části lodžií, včetně zábradlí a všech jeho prvků,
g) rozvody dešťové a splaškové kanalizace (její ležatá část a stoupačka) včetně jejího odvětrání, teplé a studené vody, elektřiny, slaboproudých rozvodů (STA, rozvody telekomunikací, domovního telefonu, měření a regulace, atd.), včetně jejich rozvoden, rozvaděčů a prostor pro měření médií (rozvody elektřiny končí u bytového jističe před elektroměrem, vody u bytového vodoměru, STA u odbočky k jednotce, kanalizace u odbočky na stoupačce). Venkovní ležatou kanalizaci dešťové a splaškové vody, která končí v revizní šachtě před budovou,
h) vzduchotechnické rozvody větrání a odsávání včetně všech jejich prvků (vyjma ventilátorů v bytových jednotkách),
i) rozvody tepla včetně radiátorů a ventilů (domovní rozvod tepla začíná od výstupu z výměníkových stanic), 
j) výtahy včetně strojoven a výtahových šachet,
k) veškerá protipožární zabezpečení domu (požární vodovod, atd.).
 
2. Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich správě, opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.
 
 
Domů

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign