logotyp

Čl. VIII

Užívání prostor k společnému užívání

1. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory jsou v rámci objektu volně přístupné.

2. Umisťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu v prostorách k společnému užívání včetně sklepních chodeb zásadně není dovoleno.

3. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích, schodiště a požární průchody musí být stále volně průchodné.

4. Způsobí-li vlastník jednotky mimořádné znečištění společných prostor nebo prostoru okolo kontejnerů společenství, je povinen neprodleně znečištění odstranit, jinak bude odstraněno na jeho náklad.

5. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Předměty, které nesmějí být do nádob ukládány, určuje příslušný předpis.

6. Vstup na střechu domu, do strojovny výtahu a do technických místností je dovolen pouze oprávněným osobám, výboru a pověřenému správci.

7. Ve všech společných prostorách domu není dovoleno:
a) kouřit a užívat otevřeného ohně (ani z otevřených oken), konzumovat alkohol, užívat omamné látky,
b) uskladňovat předměty, potraviny, odkládat nábytek, odpadky, staré televizory, pračky a jiná bytová zařízení,
c) chovat se hlučně a znečišťovat tyto prostory, využívat tyto prostory k provádění domácích prací a jiným pracovním činnostem. 
 
8. Okna od společných prostor je zakázáno nechávat otevřená déle než po nutnou dobu k odvětrání těchto prostor, aby nedocházelo k znečišťování těchto prostor nebo k zatečení vody a k prochládání v topném období.

9. Preventivní opatření k předcházení poruchám ve společných prostorách:
a) dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah, neotevírat jeho dveře před úplným zastavením,
b) dodržovat pravidla protipožární ochrany,
c) kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání zavírat chodbová okna,
d) udržovat pořádek a čistotu,
e) sušárny prádla a event. další prostory určené ke zvláštním účelům používat vždy na nezbytně nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům,
f) jsou-li ve sklepních kójích ukládány potraviny, zajistí vlastník jednotky jejich uložení na takovém místě a v takovém stavu, aby nedošlo k rozšiřování hlodavců, hmyzu či jiných škůdců.

10. Vlastník každého bytu má právo na jeden klíč od společných uzamykatelných prostor (kočárkárna) s výjimkou prostor, do nichž je vstup povolen pouze členům výboru nebo jiným osobám se souhlasem výboru společenství (předávací stanice tepla, výtahové šachty a strojovny, střecha). Klíče od společných prostor (prádelna, sušárna, atd.) jsou uloženy u správců jednotlivých vchodů, kteří je zapůjčují      vlastníkům dle potřeby na nezbytně dlouhou dobu. Společné prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí. O případné změně jejich užívání rozhodují vlastníci.

11. Při prodeji jednotky je nabyvatel povinen vyžádat si od původního vlastníka všechny klíče od společných  uzamykatelných prostor.Pokud tak neučiní, bude po něm v případě výměny vložek zámků (z bezpečnostních důvodů) požadováno uhrazení nákladů s tím spojených (nová vložka a klíče pro ostatní vlastníky vchodu). Nebude-li výměna uskutečněna, vlastník hradí pouze náklady na zhotovení kopie.

12. Rezervní klíče od všech společných prostor budovy jsou uloženy u členů výboru.

Čl. IX
Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:
a) Domovní vchodové dveře (východní i západní) se důsledně zavírají a na noc zamykají. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám. Jiným osobám, které se nemohou přesně legitimovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele jednotky, nelze vstup do domu umožnit. Objednané návštěvy opravářů jsou buď očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem/čipem, který jim zapůjčí výbor nebo uživatel jednotky, pokud je objednavatelem.
b) Každý uživatel jednotky je povinen dodržovat obvyklá pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany, zejména při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči.
c) Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umísťovat na chodby, schodiště a do společných prostor a prostorů garáží jakékoliv předměty kromě rohožek a menších okrasných květin. Květiny je povoleno umisťovat pouze se souhlasem bezprostředních sousedů v daném vchodu a patře.
d) Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.
e) Výtah smí ovládat pouze osoba starší 10 let, s ohledem na jeho vyznačenou nosnost a vyvěšená pravidla provozu, umístěná na dveřích a v kabině výtahu. Děti do 10 let věku nesmějí používat výtah samostatně, ale jen v doprovodu osoby starší 10 let.

2. Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtahy a pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám, což neplatí v případě havárie či hrozícího rizika, kdy je každý povinen jednat tak, aby zabránil hrozícím škodám.

3. Vstup na střechu domu, do předávací stanice tepla a do strojoven výtahů je dovolen pouze oprávněným osobám.

4. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.

5. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě varovat ostatní osoby v domě (voláním „HOŘÍ“), pokud je to možné, bezpečně opustit dům (pomoci osobám se sníženou pohyblivostí) a neprodleně přivolat hasiče (tel. číslo 150). Jestliže je to v silách osoby, která požár zjistila, je třeba okamžitě zahájit hašení požáru.

6. Při zjištění úniku plynu je nutno:
a) ihned zhasnout všechny plameny (vypnout sporák, zhasnout svíčky, cigaretu apod.);
b) otevřít všechna okna a dveře a důkladně vyvětrat;
c) uzavřít všechny uzávěry plynu (sporák nebo hlavní uzávěr plynu v bytové jednotce nebo na stoupačce; hlavní uzávěr plynu pro jednotlivé vchody je vždy ve sklepní části na severní straně
d) nepoužívat otevřený oheň (zápalky, zapalovač, svíčky);
e) nekouřit;
f) nepoužívat elektrické spotřebiče a nijak s nimi nemanipulovat;
g) nepoužívat elektrické zvonky u dveří a netelefonovat;
h) varovat ostatní osoby v domě, opustit dům, pomoci osobám se sníženou pohyblivostí;
i) informovat pohotovostní službu dodavatele plynu (tel. číslo 1239) – telefonujte mimo dům nebo mimo místo, kde plyn uniká).

7. Na chodbách, schodištích nebo ve společných prostorech nesmějí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní odpad, boty, koberce apod., kromě míst k tomu určených. Jestliže budou výše uvedené věci skladovány na výše uvedených místech, bude viník upozorněn, aby je odstranil do 24 hodin. Po uplynutí této lhůty budou tyto předměty odstraněny na náklady viníka. Pokud viník nebude zjištěn, budou tyto předměty odstraněny na náklady společenství.

8. Kontejnery na odpadky jsou umístěny před příslušnými vchody. Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plasty) jsou barevně označeny. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad vedle kontejnerů. Jedinou přípustnou výjimkou jsou vánoční stromky, které lze odkládat vedle kontejnerů. Velkoobjemový odpad a stavební suť je zakázáno odkládat do kontejnerů, tento odpad je třeba odvézt do sběrného dvora. Dále je zakázáno odkládat vedle kontejnerů nepotřebné věci všeho druhu.

9. Přístupové cesty před domy na východní a západní straně budovy jsou určeny pouze k pěšímu provozu (tzn. ke vstupu do budovy a k odchodu z ní). Zatravněné plochy kolem budovy mají okrasný účel. Uživatelé jednotek nesmí znečišťovat tyto prostory žádnými druhy odpadků (papír, prázdné lahve atd.) ani na nich cokoli zanechávat (např. nábytek, nákupní vozíky apod.). Při pobytu na těchto plochách, které jsou ve spoluvlastnictví členů společenství, jsou všichni uživatelé jednotek povinni chovat se tak, aby hlukem nerušili ostatní uživatele.

10. Žádné věci, zvláště hořící předměty jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky nebo předměty zábavné pyrotechniky nesmějí být vyhazovány z oken, dveří, balkonů nebo ostatních částí objektu včetně společných prostor.

11. Chov a držení psů v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům a předpisům a vyhláškám Magistrátu města Mladá Boleslav, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit. Majitel je povinen odstranit znečištění, které jeho pes způsobí ve společných prostorách domu nebo na pozemku kolem budovy, který je ve spoluvlastnictví členů společenství. 

12. Chov živočichů, které mohou ohrozit zdraví nebo život ostatních osob v domě (živočichů jedovatých nebo jinak nebezpečných) je v budově zakázán, neboť nelze vyloučit případný únik těchto živočichů mimo jednotku chovatele (např. šachtami, které procházejí všemi jednotkami).

13. Uživatel jednotky je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v jeho jednotce a rozšiřování hmyzu v domě. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit členu výboru k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé jednotek, kterých se případný dezinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do jednotky. V opačném případě, bude-li nutný opakovaný zásah z důvodu nezpřístupnění některé jednotky, budou náklady na marný zásah přeúčtovány tomuto vlastníkovi jednotky.

14. Ve všech společných prostorách domů je zakázáno kouřit.

 
Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign